Strona Główna
 
Kredyty
  gotówkowe
  samochodowe
  mieszkaniowe
  konsolidacja
  odnawialne
  karty kredytowe
Ubezpieczenia
  komunikacyjne
  mieszkań
  kosztów leczenia
  zdrowotne
  firmowe
  rolne
Grupowe
  Super Grupa
  Super Gwarancja
  Mono
  Mono Plus
OFE
 
Jak trafić
 
Kontakt
 
Współpraca

Ubezpieczenia Mieszkaniowe

Jest to kompleksowe ubezpieczenie RODZINNE obejmujące ochroną nasze mienie (dom, mieszkanie, ruchomości domowe, garaż, piwnica, domek letniskowy, altanka na działce), jak i skutki nieszczęśliwych wypadków oraz odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym. Zakres tego ubezpieczenia :


Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na skutek:
 1. deszczu nawalnego;
 2. dymu;
 3. fali uderzeniowej;
 4. gradu;
 5. huraganu;
 6. lawiny;
 7. osunięcia się ziemi
 8. pożaru;
 9. uderzenia pioruna;
 10. uderzenia pojazdu;
 11. uderzenia statku powietrznego;
 12. wybuchu;
 13. zalania;
 14. zalegania śniegu lub lodu;
 15. zapadania się ziemi.

Po opłaceniu dodatkowej składki ochroną mogą zostać objęte szkody powstałe na skutek powodzi, przepięcia oraz aktów terroru i trzęsienia ziemi.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na skutek:
 1. kradzieży z włamaniem;
 2. rozboju;
 3. wandalizmu ( w wariancie LUKSUSOWYM).


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Przedmiotem tego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem i użytkowaniem mieszkania lub domu mieszkalnego, lub w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego – prywatnego zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia. Ochroną objęte są: ubezpieczony oraz osoby bliskie wspólnie z nim zamieszkujące. W zależności od wariantu ochroną objęte są też: pomoc domowa lub opiekunka do dzieci.

Ochroną ubezpieczeniowa działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w wariancie LUKSUSOWYM także na terytorium pozostałych krajów Europy.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Przedmiotem tego ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego, jakie mogą się wydarzyć podczas wykonywania pracy, uczestniczenia w zajęciach w szkole i organizowanych przez szkołę, w drodze z domu do pracy/szkoły i z pracy/szkoły do domu, w życiu prywatnym oraz podczas uprawiania sportu w ramach rekreacji lub rehabilitacji, które wydarzyły się zrówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą.

Uniform.

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego zawodowo pełniącego służbę w wojsku, policji, straży pożarnej, straży miejskiej, straży granicznej, służbie ochrony kolei, służbie więziennej, służbie celnej, straży leśnej za szkody wyrządzone w mieniu służbowym.
 
  Kontakt: 59/847 52 83                                                                   76-200 Słupsk, ul. Kołłątaja 15
© 2005 "EL-IR" Kredyty Ubezpieczenia     Webmaster: Błażej Kacała