Strona Główna
 
Kredyty
  gotówkowe
  samochodowe
  mieszkaniowe
  konsolidacja
  odnawialne
  karty kredytowe
Ubezpieczenia
  komunikacyjne
  mieszkań
  kosztów leczenia
  zdrowotne
  firmowe
  rolne
Grupowe
  Super Grupa
  Super Gwarancja
  Mono
  Mono Plus
OFE
 
Jak trafić
 
Kontakt
 
Współpraca

Ubezpieczenie kosztów leczenia - podróżne (Voyage)Jest to ubezpieczenie dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych lub biznesowych. Można je zawrzeć indywidualnie, grupowo lub rodzinnie w trzech wariantach, które obejmują:

wariant PODSTAWOWY

Ubezpieczenie kosztów leczenia:
1. pobyt w szpitalu;
2. badania i zabiegi operacyjne oraz ambulatoryjne;
3. dojazd lekarza;
4. zakup niezbędnych środków opatrunkowych oraz lekarstw przepisanych przez lekarza;
5. leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy było ono konieczne wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ubezpieczeniem;
6. poród, który nastąpił przed 32 tygodniem ciąży.

Ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji:
1. zwrot kosztów transportu Ubezpieczonego z miejsca wypadku do najbliższej placówki służby zdrowia;
2. zwrot kosztów transportu do innej placówki medycznej, zgodnie z zaleceniem lekarza prowadzącego leczenie;
3. transport z zagranicy do kraju;
4. zwrot kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży Ubezpieczonego do Polski, jeżeli powrót nie mógł nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia;
5. zwrot kosztów sprowadzenia zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku w Polsce;
6. zwrot kosztów pogrzebu lub kremacji Ubezpieczonego za granicą.

Ubezpieczenie assistance:
1. całodobowy dyżur centrum alarmowego przedstawiciela Compensy;
2. organizację i pokrycie kosztów leczenia;
3. organizację i pokrycie kosztów transportu i repatriacji Ubezpieczonego;
4. na życzenie Ubezpieczonego - poinformowanie o zdarzeniu osób bliskich.

Wariant STANDARDOWY

Poza świadczeniami wymienionymi w wariancie PODSTAWOWYM oferowane są:
1. pomoc przy odtworzeniu zagubionych dokumentów Ubezpieczonego (paszport, polisa, bilety) polegająca na udzieleniu niezbędnych informacji o działaniach, jakie należy podjąć w celu odtworzenia dokumentów;
2. organizacja i pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej;
3. organizacja i pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby wskazanej do towarzyszenia.

Wariant LUKSUSOWY

Oprócz świadczeń wymienionych w wariancie STANDARDOWYM – oferowane są:
1. organizacja i pokrycie kosztów ratownictwa i poszukiwania; fota medicopter
2. pomoc tłumacza;
3. organizacja i pokrycie kosztów wynajęcia, zakwaterowania, wyżywienia i podróży kierowcy;
4. organizacja i pokrycie kosztów pilnego powrotu do miejsca zamieszkania;
5. pożyczka na kaucję.

Zakres ubezpieczenia zawartego w wariancie standardowym lub luksusowym może być rozszerzony o ryzyko następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Świadczenia z tytułu ubezpieczenia NNW
1. następstwa nieszczęśliwych wypadków, które nastąpiły podczas podróży;
2. zwrot kosztów naprawy lub zakupu okularów optycznych oraz koszty naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz leczniczych środków technicznych.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas jego podróży zagranicznej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym przebywa.
W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w wariancie standardowym lub luksusowym z ryzykiem NNW – ubezpieczenie może być rozszerzone o bagaż podróżny.
 
  Kontakt: 59/847 52 83                                                                   76-200 Słupsk, ul. Kołłątaja 15
© 2005 "EL-IR" Kredyty Ubezpieczenia     Webmaster: Błażej Kacała